Wednesday, September 19, 2007

Surya Vanshi Aare Katika - Surnames and Gothras

Surya Vanshi Aare Katika - Surnames and Gothras :

1 Suryanarayana { Pokalkar}

2 Sri Chaturakshari {Sahebu dadakar}

3 Ashtanarayana {Wankar}

4 Surya panchakshari {Kumbar kar}

5 Surya Sadakshari {Agulduty}

6 Shiva sahastrakshari {Balekar(Balkar)}

7 Shivasadakshari {Ushakar}

8 Ramasadakshari {Buyyakar}

9 Ekakshari { Yadekar, Nanjadekar, Manikyalkar, Karnakotikar, Heerekar, Nadukudukar, Kaaskar, Sujatemulkakar, Mangalagirikar, Madgalkar, Matkedukar, Murarikar, Manjrekar, }

10 Dwitiyakshari { Shambhukar, Shivvakar }

11 Tritiyakshari { Gajbiimkar, Dharamkar, Arjumankar, Chakkolekar }

12 Chaturakshari { Palangtodhkar, Thurikar, Sadanandkar, Koyalkar }

13 Panchakshari { Dakupadigekar, Mastkar, Phuldandhikar, Nelturkar, Chittapurikar, Satipurikar, Sahujikar }

14 Shadakshari { Dhanupkarikar, Tingilikar, Tingrikar, Khunekar, Ganginenikar, Jilvelgukar }

15 Bijakshari { Kotimirikar Jeerakar }

16 Ashtakshari { SabharKotakar, Jatingkar, Nizamkar, Radhamparikkar, PakiirbadhoKar. Goudkar, Shapurujaatikar, Ghatkekar }

17 Neelakandar { Kalyankar, Andekar, Landekar, Shavvalkar, Gavvalkar, Lingvellikar }

18 Rudra Chaturakshari / Shiva Chaturakshari { Sabnekar, Nethikar, Dabbikar, Beebukar, Pakutethkar, Dabularkar, Dharmakarulekar }

19 Shiva Panchakshari { Ragikar, Billikar, Ghaktikekar, Bhidikekar, Thotarkar }

20 Shiva Shadakshari { Aarumankar, Hasgourukar, Mirralkar, Saudagarkar, Kamtekar, Kamlekar, Avvalkar }

21 Shuddha Panchakshari { Sathvekar, Nemathbadh, Malkorikar, Hingolikar, Suryakar }

22 Ramachaturakshari { Mehendikar, Jamdadekar, Jamalpurikar, Thupukar(i) }

23 Sarva Panchakshari { Bobbarishikar, Bhashunathikar, Tapasvikar, Gowlikar }

24 Nijaachaturakshari { Rahulkar, Billiborekar, Pujarikar }

25 Sarva Shadakshari { Gopalkar, Gonikar, Gogikar }

26 Pranava Panchakshari { Bijapurikar, Hanumanthkar(i), Dandhotikar, Goudkar, Eelekar, UmaPatikar}

Warm Regards