Thursday, December 6, 2007

Suryavanshi Arekatik Website / Blogsite

Surya Vanshi Aare Katika As your replies and cooperation always appreciated for contributing your most valuable suggestions to Suryavanshi Arekatik Website / Blog site. We came to know from some social networking website like Orkut about there is some get together organised by Suryavanshi Are katika community people. Its really nice to see this kind of events in young generation which helps us in getting ourselves together and know each other more closely. Please give your suggestions and recommendations in the comments column below. Lets hope all the events which are organized in the near future by Suryavanshi Are katika community people will be a grand success.

Warm Regards

Tuesday, October 16, 2007

Suryavanshi Arekatika

Suryavanshi Arekatika an world within itself all the community people have gud status in the society and this has been taken up to the members of suryavanshi Arekatika samaj in recent times. As we have seen there has been drastic improvement in overall status of the society and i wish we(suryavanshi) need to bring huge development in the near future. This can be attained with mutual cooperation and maintaining brotherhood among us.

Thanks,

Wednesday, September 19, 2007

Surya Vanshi Aare Katika - Surnames and Gothras

Surya Vanshi Aare Katika - Surnames and Gothras :

1 Suryanarayana { Pokalkar}

2 Sri Chaturakshari {Sahebu dadakar}

3 Ashtanarayana {Wankar}

4 Surya panchakshari {Kumbar kar}

5 Surya Sadakshari {Agulduty}

6 Shiva sahastrakshari {Balekar(Balkar)}

7 Shivasadakshari {Ushakar}

8 Ramasadakshari {Buyyakar}

9 Ekakshari { Yadekar, Nanjadekar, Manikyalkar, Karnakotikar, Heerekar, Nadukudukar, Kaaskar, Sujatemulkakar, Mangalagirikar, Madgalkar, Matkedukar, Murarikar, Manjrekar, }

10 Dwitiyakshari { Shambhukar, Shivvakar }

11 Tritiyakshari { Gajbiimkar, Dharamkar, Arjumankar, Chakkolekar }

12 Chaturakshari { Palangtodhkar, Thurikar, Sadanandkar, Koyalkar }

13 Panchakshari { Dakupadigekar, Mastkar, Phuldandhikar, Nelturkar, Chittapurikar, Satipurikar, Sahujikar }

14 Shadakshari { Dhanupkarikar, Tingilikar, Tingrikar, Khunekar, Ganginenikar, Jilvelgukar }

15 Bijakshari { Kotimirikar Jeerakar }

16 Ashtakshari { SabharKotakar, Jatingkar, Nizamkar, Radhamparikkar, PakiirbadhoKar. Goudkar, Shapurujaatikar, Ghatkekar }

17 Neelakandar { Kalyankar, Andekar, Landekar, Shavvalkar, Gavvalkar, Lingvellikar }

18 Rudra Chaturakshari / Shiva Chaturakshari { Sabnekar, Nethikar, Dabbikar, Beebukar, Pakutethkar, Dabularkar, Dharmakarulekar }

19 Shiva Panchakshari { Ragikar, Billikar, Ghaktikekar, Bhidikekar, Thotarkar }

20 Shiva Shadakshari { Aarumankar, Hasgourukar, Mirralkar, Saudagarkar, Kamtekar, Kamlekar, Avvalkar }

21 Shuddha Panchakshari { Sathvekar, Nemathbadh, Malkorikar, Hingolikar, Suryakar }

22 Ramachaturakshari { Mehendikar, Jamdadekar, Jamalpurikar, Thupukar(i) }

23 Sarva Panchakshari { Bobbarishikar, Bhashunathikar, Tapasvikar, Gowlikar }

24 Nijaachaturakshari { Rahulkar, Billiborekar, Pujarikar }

25 Sarva Shadakshari { Gopalkar, Gonikar, Gogikar }

26 Pranava Panchakshari { Bijapurikar, Hanumanthkar(i), Dandhotikar, Goudkar, Eelekar, UmaPatikar}

Warm Regards

Friday, August 31, 2007

Frends share your profession and qualification


Frends share your qualification and profession...lets intro ourselves and know more about ourselves.....


Kind Regards

Monday, August 27, 2007

सूर्यवंशी आरेकतिक समाज

Tell the world the meaning of Suryavanshi Are-katik. Frends share your comments....

Regards

परिचय

Aapka parichay aur salah humare liye bohot jaroori hain jo humko aur humsabko apni manzil tak pahunchne main raasta hoga.
So intro about yourself and lets rock in the blogs
Your suggestions and comments are always appreciated

Thanks

Meaning of Suryavanshi

Suryavanshi Kshtriyas

The Suryavanshi lineage is one of the three lineages into which the Kshatriya caste of Hindus is divided, the other two races being the Chandravanshi (descended from Chandra, the Hindu Moon God) or descendant from the Lunar Dynasty, and the Agnivanshi, descended from Agni, the Hindu Fire God. All present-day Suryavanshis also claim descent from the Hindu God Rama, who was himself born into a Suryavanshi dynasty.

Suryavanshi Are-Katik